Regulamin sklepu internetowego 4 Strony Smaku

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy 4 STRONY SMAKU (dalej „Sklep”), działający pod adresem www.4stronysmaku.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem internetu (zwane w dalszej części Towarem/ami), na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
  2. Właścicielem Sklepu jest: 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o., 05-500 Józefosław, Aleja Bzów 17/1 , KRS: 0000599204, NIP: 1231310362, REGON: 363634338, tel. +48 798 037 660, adres email: kontakt@4stronysmaku.pl .
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  5. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o., z którą można się skontaktować za pośrednictwem telefonu: +48 798 037 660 lub pocztą elektroniczną (adres e-mail): kontakt@4stronysmaku.pl . Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00.

§2 Zamówienia

Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz zamówienia i płatności dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zamówienia Klienta.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja dostaw poza granicami RP jest możliwa po uprzednim mailowym potwierdzeniu warunków dostawy prze obie strony i opłaceniu z góry zamówienia oraz zagranicznej przesyłki przez Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. W przypadku niedostępności Towarów, 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia, zgodnie z §3 pkt 4.

§3 Towar

4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o..
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Cena towaru podana na stronie internetowej www.4stronysmaku.pl nie zawiera kosztów dostawy.
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej 4 STRONY SMAKU bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4 Zawarcie umowy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu (www.4stronysmaku.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. Zasady składania zamówień zostały opisane dodatkowo w dziale „Pomoc” pod hasłem „Jak kupować”. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

1.1. wyboru zamawianych Towarów;

1.2. oznaczenia adresu dostawy;

1.3. wyboru formy płatności.

Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania, podczas wpisywania danych adresowych i wyboru przesyłki Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów). Klient składa 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu (www.4stronysmaku.pl), tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu” oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument, poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam”.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o., co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Twoje zamówienie zostało przyjęte”.

§5 Zasady płatności za towar

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
1.1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru,

1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy,

1.3 płatność poprzez serwis Przelewy24.

Formy płatności określone są w zakładce „Formy płatności”.
Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
4.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

4.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;

4.3. w przypadku płatności kartą kredytową, należność za Towar zostaje pobrana w momencie uiszczenia opłaty za pomocą terminala płatniczego osobie reprezentującej firmę 4 STRONY SMAKU lub w ramach płatności Przelewy24.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz 4 Strony Smaku Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością 4 Strony Smaku Sp. z o.o..

§6 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem kurierskich firm wysyłkowych (szczegóły odbioru dostępne są w zakładce Informacje/Koszty Dostawy). W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 250zł brutto oraz w przypadkach wymienionych w zakładce „Koszty dostawy”. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o..

§7 Odmowa realizacji zamówienia

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep za wymagające potwierdzenia.
Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

§8 Faktura

1. Jeśli Klient zaznaczy przy zamówieniu, że chce otrzymać fakturę VAT zostanie ona dołączana i obejmie dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sklep 4 Strony Smaku Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Ewentualne faktury korygujące będą przesyłane przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

§9 Reklamacje

4 Strony Smaku s.c. jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem 4 Strony Smaku Sp. z o.o. w momencie dokonania przez Klienta płatności za zamówiony towar. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Sklepu 4 Strony Smaku potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

5.1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

5.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zapewniała;

5.3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

6.1 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady lub

6.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. albo 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient zamiast zaproponowanego przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o..
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. na podany poniżej adres na koszt 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji:

e-mail’em na adres: kontakt@4stronysmaku.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.

Al. Bzów 17/1,

05-500 Józefosław

W sprawie wszelkich pytań dotyczących reklamacji Towaru prosimy kierować się do firmy 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.:
e-mail’owo na adres: kontakt@4stronysmaku.pl

lub za pośrednictwem poczty na adres:

bądź dzwoniąc na numer telefonu: 798 037 660 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00 (opłata według taryfy danego operatora).

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległa szybkiemu zepsuciu.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie 4 STRONY SMAKU i zwrócić Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:

4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.

Al. Bzów 17/1

05-500 Józefosław

albo przesłać na e-mail: kontakt@4stronysmaku.pl

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: kontakt@4stronysmaku.pl– – 4 STRONY SMAKU prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 na wskazany powyżej adres lub e-mail.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt 2 – zwrócić 4 STRONY SMAKU Towar na adres wskazany poniżej:

4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.

Al. Bzów 17/1

05-500 Józefosław

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt 3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 4 STRONY SMAKU Sp. o.o. zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.
Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie (formularz oświadczenia o odstąpieniu), znajdują się w przesyłce Towaru.
W sprawie wszelkich pytań dotyczących realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru prosimy kierować do firmy 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.: e-mail’owo na adres: kontakt@4stronysmaku.pl

lub za pośrednictwem poczty na adres:

bądź dzwoniąc na numer telefonu: 798 037 660 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00 (opłata według taryfy danego operatora).

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (b) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

§11 Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu 4 STRONY SMAKU znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu 4 STRONY SMAKU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klienta obowiązuje podawanie prawdziwych informacji. Sklep 4 STRONY SMAKU nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku nieprawdziwych danych podanych przez Klienta.
Sklep 4 STRONY SMAKU nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.4stronysmaku.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 4 STRONY SMAKU, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

+48 798 037 660 Poniedziałek - piątek 09.00 - 17.00
Darmowa dostawa Dla zakupów powyżej 250 PLN
Wysyłka w ciągu 24h