Zwroty i reklamacje

Reklamacje

4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. w momencie dokonania przez Klienta płatności za zamówiony towar. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Sklepu 4 STRONY SMAKU potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
5.1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
5.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zapewniała;
5.3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
6. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
6.1 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady lub 6.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez 4 STRONY SMAKU sp. z o.o. albo 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient zamiast zaproponowanego przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o..
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. na podany poniżej adres na koszt 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji: e-mail’em na adres: sklep@4stronysmaku.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. Al. Bzów 17/1, 05-500 Józefosław
W sprawie wszelkich pytań dotyczących reklamacji Towaru prosimy kierować się do firmy 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.: e-mail’owo na adres: sklep@4stronysmaku.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres: 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. Al. Bzów 17/1, 05-500 Józefosław
bądź dzwoniąc na numer telefonu: 798 037 660 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00 (opłata według taryfy danego operatora).
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległa szybkiemu zepsuciu. 18. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

ZWROTY Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie 4 STRONY SMAKU i zwrócić Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:
4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. Al. Bzów 17/1 05-500 Józefosław albo przesłać na e-mail: sklep@4stronysmaku.pl Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: sklep@4stronysmaku.pl– 4 STRONY SMAKU prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Klient może także złożyć na formularzu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Formularz do pobrania tutaj Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 na wskazany powyżej adres lub e-mail.
W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt 2 – zwrócić 4 STRONY SMAKU Towar na adres: 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. Al. Bzów 17/1 05-500 Józefosław
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt 3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
Z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.. dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o. zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.
Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie (formularz oświadczenia o odstąpieniu), znajdują się w przesyłce Towaru.
W sprawie wszelkich pytań dotyczących realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru prosimy kierować do firmy 4 STRONY SMAKU Sp. z o.o.: e-mail’owo na adres: sklep@4stronysmaku.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 798 037 660 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00 (opłata według taryfy danego operatora).
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

+48 798 037 660 Poniedziałek - piątek 09.00 - 17.00
Darmowa dostawa Dla zakupów powyżej 250 PLN
Wysyłka w ciągu 24h